INCAPACITAT I TUTELA Imprimir
Dimecres, 15 d'Abril de 2009 11:19

 

La declaració d'incapacitació és una resolució judicial que reconeix que una persona, com a conseqüència d'una malaltia o deficiència, no pot cuidar de sí mateixa.

Perquè existeixi causa d'incapacitació es requereix la concurrència dels següents resquisits:

 • Patiment d'una malaltia o deficiència física o psíquica, sigui quina sigui la seva denominació mèdica.
 • El caràcter persistent d'aquesta malaltia o deficiència.
 • L'alteració de les facultats d'entendre o decidir de la persona que les pateix.

 

Qui pot promoure el procés per a la incapacitació legal?

 • La família legitimada ( ascendents i descendetns directes, germans i conjugues o qui es trobi en una situació de fet assimilable).
 • La mateixa persona objecte de protecció.
 • Quan la persona es menor els pares.
 • El Ministeri Fiscal.

Proves per les que passa el presumpte incapaç:

 • Exploració judicial ( el jutge de primera instància l'ha d'examinar).
 • Exploració forense ( es fa un examen mèdic i altres peritatges que considerin necessaris).
 • Audiència de parents, on el jutge de primera instància ha d'escoltar als parents.

 

SENTÈNCIA

 • DENEGA INCAPACITACIÓ.
 • DECLARACIÓ D'INCAPACITAT: - TOTAL ( TUTELA) (CURATELA) O PARCIAL

 

TUTELA

" Vetllar i representar la persona declarada judicialment incapaç. El tutor te com a funcions assegurar la protecció de la persona, administrar i guardar els seus béns i en general , vetllar perquè tingui una bona qualitat de vida ".

CURATELA

"És una incapacitació parcial per a determinats actes. El curador només intervé en aquells actes que especifiqui la sentencia o qu eli marqui la llei."

CONSEQÜÈNCIES DE LA INCAPACITACIÓ:

 • Continua essent propietari.
 • Pot atorgar testament ( complint certs requisits).
 • Continua tenint dret a la pensió que li correspongués.
 • Pot votar ( si li mantenen el dret a sufragi universal).

NOMENAMENT DEL TUTOR:

Persona Física

Persona Jurídica ( fundacions, associacions, etc)

 

ORGANITZACIÓ I FUNCIONS DE LES ENTITATS TUTELARS

GERÈNCIA - 

                 1- ÀREA SOCIAL

                 2- ÀREA ADMINISTRATIVA

                 3- ÀREA JURÍDICA

DEPARTAMENTS D'UNA ENTITAT TUTELAR:

 • GERÈNCIA
 • ÀREA SOCIAL
 • ÀREA JURÍCIA
 • ÀREA ADMINISTRARIVA

GERÈNCIA

Dirigeix, coordina i supervisa la resta de àrees i vetlla pel seu bon funcionament.

ÀREA SOCIAL

Encarregada de l'atenció directa dels tutelats, així com també a la planificació del seu futur.

ÀREA ADMINISTRATIVA

Porta la Gestió econòmica de la pròpia Fundació i de les persones tutelades.

ÀREA JURÍDICA

Assessorar i informar a  professionals i familiars sobre la incapacitació i possibles temes relacionats.

 

AGENTS DE L'ÀREA SOCIAL:

Referent Tutelar

Auxiliar de Tutela

 

FUNCIONS DEL REFERENT TUTELAR:

 • Elaboració Pla de Treball Individual.
 • Cercar informació i documentació del tutelat.
 • Tramitar pensions i ajudes a les que te dret.
 • Recollida inicial de les dades per inventari judicial.
 • Informar acceptació de tutela als diferents recursos. ( residencals, laborals, lleure, serveis, socials).
 • Reunions periòdiques amb les famiílies.
 • Acompanyar als tutelats a les citacions judicials.
 • Acompanyar als tutelats als canvis de centres.
 • Elaboració de fitxes de reunions.
 • Autoritzacions de les activitats del tutelat.
 • Archivar expedients.
 • Elaborar informes socials.
 • Fer reunions periòdiques amb educadors, coordinació i gerent.
 • Elaborar un pressupost anual de cada tutelat.
 • Controlar les despeses del tutelat.
 • Responsabiliar-se del servei cerca persones.
 • Donar resposta a les urgències d'enterraments.
 • Coordinar i fer seguiment del estudiants/ pràctiques.

FUNCIONS DE L'AUXILIAR DE TUTELA:

 • Fer dues visites al mes als tutelats si la situació és estable.
 • Fer tots els acompanyaments mèdics.
 • Comprar tota la roba i regals ( aniversari, Nadal...).
 • Fer els acompanyaments a les revisions de grau.
 • Omplir una fitxa per cada visita realitzada.
 • Justificar les despeses fetes en la seva tasca i per casa tutelat.
 • Fer reunions periòdiques amb el referent de tutela per poder fer el traspàs d'informació referent al tutelat.
 • Gestionar el servei de cerca persones 24h  ( Inclosos festius ).

 

 

                                                                                        * Informació proporcinada per FECAFAMM

                                                    

Darrera actualització el Dimecres, 15 d'Abril de 2009 18:55